93.764.29.15

Departament d'infermeria

L'objectiu prioritari de la Residència Geriàtrica l' Albert és aconseguir una millora del benestar de la gent gran evitant una progressió de la seva malaltia o dependència .
Es tracta d'un servei en el qual les infermeres del centre s'encarreguen d'avaluar i fer un seguiment del resident juntament amb les visites periòdiques del metge i resta de l'equip interdisciplinari ; atenent i adequant els serveis a les necessitats personals de cada resident facilitant així la seva integració i adaptació al centre .

Actualment , al centre disposem de 4 infermeres en diferents torns :

- Eva Aragonès Poch
- Rosa Isabel González Jiménez
- Anaïs Torrejón Guàrdia
- Carolina Rodríguez Navarro

Actualment la infermeria gerontogeriatríca es troba en un espai de rellevància demogràfica i sociosanitària , les infermeres que treballen en residències de gent gran, independentment de la tipologia d'aquestes, són responsables de la realització del seu rol professional des de les perspectives assistencial , docent , investigadora i gestora en els següents termes :

FUNCIÓ ASSISTENCIAL : parcel · la de la independència professional :

Des d'aquesta perspectiva l'exercici del seu rol professional s'estén a l'administració de cures que compleixen les següents característiques :

- Diferenciats de les cures no professionals .
- Basats en principis científics , humanístics i ètics .
- Mitjançant intervencions infermeres basades en evidència científica .
- Assumint responsabilitats .

L'administració d'aquest tipus de cures implica que :

- Valorem , amb instruments infermers i interpretem amb estàndards d'infermeria , respostes humanes .
- Detectem situacions de risc i les evitem .
- Identifiquem patrons comportamentals inapropiats en situacions de salut i malaltia i les resolem .

El que permet :

- Dispensar cures individualitzades .
- Fomentar l'autocura .
- Retardar la dependència , potenciant les capacitats residuals .
- Millorar la qualitat de vida a curt , mitjà i llarg termini .
- Minimitzar costos personals i institucionals .

FUNCIÓ ASSISTENCIAL : parcel · la de la col · laboració professional :

Des d'aquesta perspectiva l'exercici del seu rol professional s'estén a la :

- Canalització , execució i avaluació d'intervencions infermeres derivades de les actuacions d'altres professionals de l'equip interdisciplinari .
- Coordinació i participació en el procés terapèutic interdisciplinari .

FUNCIÓ GESTORA

Des d'aquesta perspectiva en l'exercici del rol professional infermer es poden diferenciar en :

 a) Gestió de cures

- Coordinació a l'equip d'infermeria ( infermeres , auxiliars d'infermeria, auxiliars de geriatria , gerocultors ... ) en la planificació i execució de cures .
- Redacció d'informes per comunicar els problemes identificats així com les seves conseqüències segons el pla d'actuació .

b ) Gestió de recursos

- Gestió de recursos materials i personals : control de roba de utilizaje , de material fungible ...

c ) Gestió del camp administratiu assistencial

Tramitació de documents , informes , etc ...

FUNCIÓ DOCENT

Des d'aquesta perspectiva en l'exercici del rol professional la infermera és responsable de :

- Formació i reciclatge de l'equip d'infermeria .
- Participació en activitats de formació continuada .
- Identificació de necessitats de formació de l'equip d'infermeria i canalització d'aquestes a la infermera especialista .
- Formació a l'ancià i al seu familiar en estratègies de salut i resolució de problemes .

FUNCIÓ INVESTIGADORA

Des d'aquesta perspectiva en l'exercici del seu rol professional la infermera és responsable de :

- La participació en projectes de recerca propis del camp disciplinar infermer i d'altres disciplines , fent que els resultats obtinguts reverteixin en la millora de les cures .

Com a conclusió , defensem que les infermeres de la Residència l' Albert tenen capacitat i autonomia per a, mitjançant intervencions en educació i promoció de la salut , prevenció de la malaltia i recuperació de la funció pèrdua , disminuir i retardar la dependència de la gent gran i fomentar la seva autonomia .

Per tot l'exposat considerem la infermeria l'eix principal de les cures i les infermeres són unes professionals indispensables en el nostre centre .

Departament d'infermeria
Pujar a dalt