93.764.29.15

Educació Social
SILVIA SANJAUME és la nostra educadora social , la qual s'ocupa a més, de l'organització de diferents activitats d'animació i socioculturals
ACTUACIÓ DE L' EDUCADORA SOCIAL

El professional de la dinamització sociocultural part d'un pla d'atenció global del centre . Actua a partir de quatre pilars bàsics :
Atenció a la persona en funció de les capacitats , habilitats , destreses i desitjós , per fonamentar el seu benestar personal i facilitar la seva relació grupal .
L'entorn immediat com a element potenciador de les relacions interpersonals ( residents , família i professionals ) i facilitador de l'adaptació de la persona gran a la institució .
Activació social i comunitària . Promoció d'una participació de la persona dins de la població per mantenir la seva socialització i integració .
Participació coordinada amb altres professionals del centre ( equip interdisciplinar ) .
A partir dels quatre pilars es dissenya el programa d'activitats de dinamització del centre . Aquest programa ha de :
Ser ampli i flexible en funció de les necessitats de les persones .
Estar temporalitzat trimestralment / anualment .
Recollir centres d'interès relacionats amb la història de vida de la persona .
Contenir objectius , activitats i sistemes de seguiment de l'avaluació.

DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS

El programa establert a la Residència l' Albert té com a objectius principals els següents :
Potenciar la dimensió lúdica , creativa i relacional de la persona .
Generar il · lusió .
Contribuir que el resident elabori i de continuïtat al seu propi projecte de vida i integrar els familiars dels residents en el procés de dinamització .
Potenciar la capacitat de decisió i d'autogestió de la persona .
Normalitzar la vida de la persona gran com a persona abans que com a malalt .
Recuperar i mantenir la vinculació amb la institució , l'entorn i la vida social .
Mantenir i potenciar les capacitats físiques , psíquiques i socials tenint en compte la persona com un ésser bio -psico - social i espiritual .

FUNCIONS DE LA EDUCADORA SOCIAL

Dissenyar, planificar i avaluar les activitats de dinamització .
Motivar , facilitar i canalitzar iniciatives .
Transmetre estratègies i eines facilitadores de la relació i la comunicació interpersonal .
 
L' EDUCADORA SOCIAL I L'EQUIP INTERDISCIPLINAR

Participar en l'elaboració d'un pla individual d'atenció, en el plantejament d'objectius , activitats i seguiment de resultats .
Donar a conèixer i proporcionar els recursos als altres professionals .
Vetllar pel treball coordinat entre diferents àmbits d'actuació ( sanitari , social , etc ... ) .
 
5 . L' EDUCADORA SOCIAL I LES FAMÍLIES .

Implicar les famílies i persones de referència ( amics veïns, etc ... ) en la dinamització del centre (història de vida dels residents , sortides, tradicions , costums , etc ... ) .
Oferir eines i estratègies d'estimulació i relació en les situacions de discapacitat ( demència , etc .... ) .

Educació Social Educació Social
Pujar a dalt